Buradasınız

687 nolu KHK ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 18.maddesine göre asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin hesaplanmasında uygulanacak vergi oranı.

687 nolu KHK ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 18.maddesine göre asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin hesaplanmasında uygulanacak vergi oranı.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[94-2016/265]-93269
Tarih: 
26/01/2018

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[94-2016/265]-93269

26.01.2018

Konu

:

687 nolu KHK ile 4447 sayılı Kanun'a eklenen geçici 18.maddesine göre asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin hesaplanmasında uygulanacak vergi oranı.

 

     

 

 

 

 

İlgi

:

29/03/2017 tarihli ve 377601 sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 687 No.lu Kanun Hükmünde Kararnamenin gelir vergisi indirimine ilişkin kısmında, asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan tutarının indirime konu olacağının yer aldığı, ancak bir personelin herhangi bir dönemde kümülatif gelir vergisi matrahından dolayı bir üst dilime geçmesi halinde, gelir vergisi stopajı teşvikinin en düşük dilim olan %15'den mi yoksa, kişinin  kümülatif gelir vergisi dilimine isabet eden oran üzerinden mi hesaplanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddesinde;

 

"31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir…." hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde uyarınca, teşvik kapsamında muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemeyecektir.

 

Buna göre, 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının, prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden kümülatif vergi matrahı esas alınarak hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı teşvik olarak dikkate alınacak olup bu tutarın verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi gerekmektedir.

 

Örneğin, 2017 yılı Mart ayında istihdam edilmeye başlanan ve 5.000 TL brüt ücret alan ilave istihdama ilişkin tüm şartları taşıyan bekâr çocuksuz bir hizmet erbabının, 2017 yılının Aralık ayında yararlanacağı teşvik tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Aylık Brüt Ücret Tutarı  

5.000 TL        

Aylık Vergi Matrahı [5000-(5000X%15*)]

4.250 TL        

Aralık Ayında Hesaplanan Vergi (Kümülatif)      

1.147,50 TL     

Aralık Ayında Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi (Kümülatif)

302,17 TL

Asgari Geçim İndirimi           

133,31 TL  

4447 sayılı Kanunun Geçici 18. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek  Tutar

(302,17-133,31=)      

168,86 TL        

Bu İşçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [(1.147,50-(133,31+168,86)=]

845,33 TL      

*SGK primi işçi payı %14+İşsizlik sigortası primi işçi payı %1=%15

 

Öte yandan, teşvik kapsamında bulunan hizmet erbabının asgari ücretle çalışması halinde ilgili mevzuat uyarınca ilave asgari geçim indirimine ilişkin tüm şartların taşınması kaydıyla faydalanılacak asgari geçim indirimi tutarı ile teşvik tutarının hesabında ilave asgari geçim indiriminin de dikkate alınacağı tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.